grafikaborder
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Perla
18/09/2017
awajda
1309
 
 
 
 

Prezydent  Miasta  Dąbrowy  Górniczej  ogłasza, że w dniu      24.10.2017 r.   o  godz. 1100  w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 2, odbędzie się     p i e r w s z y      przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, składającej się z działki zabudowanej ozn. nr geod. 2/85 k.m. 52 obręb Dąbrowa Górnicza i niezabudowanej ozn. nr geod. 2/84 k.m. 52 obręb Dąbrowa Górnicza o łącznej powierzchni 3962 m2, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00031748/6.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:            397.160,00 zł

                           w tym:   cena gruntu                         285.030,00 zł

                                         cena budynku                     112.130,00 zł.

Wadium                                                                            39.716,00 zł.

Sprzedaż zabudowanej działki ozn. nr geod.: 2/85 k.m. 52, na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Do zaoferowanej ceny sprzedaży działki niezabudowanej ozn. nr geod.: 2/84 k.m. 52 zgodnie z ww. ustawą zostanie naliczony podatek VAT (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług stawki zostaną dostosowane do obowiązujących w dacie sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość składająca się z działki zabudowanej ozn. nr geod. 2/85 k.m. 52 i niezabudowanej ozn. nr geod. 2/84 k.m. 52, położona w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla, jest nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, teren porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedynczymi drzewami. Nieruchomość uzbrojona jest w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieci: wodociągową, energii elektrycznej, ciepłowniczą, kanalizacyjną). Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych.

Nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod.: 2/84 i 2/85 k.m. 52 posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę ozn. nr geod.: 2/115 k.m. 52 obręb Dąbrowa Górnicza objętą księgą wieczystą KA1D/00013804/5 (nieodpłatna służebność drogi) oraz działkę ozn. nr geod.: 2/89 k.m. 52 obręb Dąbrowa Górnicza objętą księgą wieczystą KA1D/00020781/9.

Na działce ozn. nr geod.: 2/85 znajduje się budynek użytkowy (w stanie wymagającym remontu) - o pow. użyt. 1.315,89 m2 i kubaturze 9.555,59 m3, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w XIX wieku, który składa się z:

*      wieży wyciągowej szybu „Paryż”,

*      warsztatu szybowego szybu „Paryż”,

*      maszyny wyciągowej szybu „Paryż”.

Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dla budynku zostało sporządzone opracowanie pn. OBIEKTY NA TERENIE BYŁEJ KWK „PARYŻ” KOMPLEKS ZABUDOWY SZYBU „PARYŻ” BUDYNEK SZYBU I MASZYNOWNI - EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA, sporządzoną przez: Firma Inżynierska „STATYK” Grzegorz Komraus z siedzibą w Katowicach.

W pomieszczeniu maszyny wyciągowej znajdują się: pozostałości po maszynie wyciągowej, przetwornicy i suwnicy

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ulic: Limanowskiego, Konopnickiej, Górników Redenu, Królowej Jadwigi, Sobieskiego do granicy administracyjnej z Będzinem” zatwierdzonym Uchwałą nr V/45/11 Rady Miejskiej Dąbrowie Górniczej z dnia 2 lutego 2011 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 71 z 30 marca 2011 r., poz. 1271. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:

4PU – tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi, w tym również terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne.

Na rysunku ww. planu przedmiotowy budynek przemysłowy posadowiony na działce ozn. nr geod.: 2/85 oznaczony jest numerem 15 i chroniony jest ustaleniami ww. planu.

Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym „Programem Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja -2016)”.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, a nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.

 

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 11.10.2017 r.  od godź.: 1000  do godź. 1400. Pytania dotyczące oględzin nieruchomości proszę kierować do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, ul. Tysiąclecia 20, pokój nr 30, tel. 32 260 86 46  lub 32 260 86 40.

Z powołanymi w ogłoszeniu o przetargu opracowaniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, w godzinach od 7.30 do 15.00 tj.:

- z powołanym w ogłoszeniu opracowaniem pn. „OBIEKTY NA TERENIE BYŁEJ KWK „PARYŻ” KOMPLEKS ZABUDOWY SZYBU „PARYŻ” BUDYNEK SZYBU I MASZYNOWNI - EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA” należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33,

- ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu, należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 218 tel. 32 295 96 02  lub na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl       Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- z powołanym w ogłoszeniu opracowaniem pn.: „Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja -2016)” należy zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów pok. 410 nr tel. 32 295 96 97 lub 32 295 96 86  lub na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl           Plany, Programy             Programy ogólnomiejskie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty   w a d i u m    w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049  w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin, w terminie  do dnia   18.10.2017 r.    /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia tj. niestawienia się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu czy braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie i terminie w nim ujętym (za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Przed otwarciem przetargu:

1.Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:

a.zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

b.dokonał oględzin budynku będącego przedmiotem przetargu i jest mu znany stan prawny i faktyczny przedmiotowej nieruchomości, i z tego tytułu nie wnosi zastrzeżeń, i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego,

c.zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu.

d.zapoznał się z opracowaniem pn.: OBIEKTY NA TERENIE BYŁEJ KWK „PARYŻ” KOMPLEKS ZABUDOWY SZYBU „PARYŻ” BUDYNEK SZYBU I MASZYNOWNI - EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA, sporządzoną przez: Firma Inżynierska „STATYK” Grzegorz Komraus z siedzibą w Katowicach,

e.zapoznał się z zapisami dokumentu pn. „Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja -2016)”.

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

f.co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego,

g.określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

2.Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

3.Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość