grafikaborder
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 21
18/09/2017
awajda
1320
 
 
 
 

 

 

 

 

Prezydent  Miasta  Dąbrowy Górniczej  ogłasza, że w dniu  21.11.2017 r.  o  godz. 1000   w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się   p i e r w s z y   przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 21, ozn. nr geod.: 59/1 k.m. 103, obręb Dąbrowa Górnicza, o powierzchni 814 m2 dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00002155/0.

Cena wywoławcza nieruchomości:                554.250,00 zł

                      w tym:   cena gruntu                       244.970,00 zł

                                 cena budynku                       309.280,00 zł

Wadium:  55.425,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług stawki zostaną dostosowane do obowiązujących w dacie sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:

  • budynkiem mieszkalnym - o pow. użyt. 621,95 m2 i kubaturze 2.970,34 m3, wolnostojący, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku, w złym stanie technicznym (do generalnego remontu).

Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość stanowi działkę w kształcie nieregularnym umożliwiającym zabudowę, nieogrodzoną, porośniętą pojedynczymi drzewami i krzewami, uzbrojoną w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieci: wodociągową, energii elektrycznej i kanalizacyjną). Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzenia prac remontowych. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć gazowa i teletechniczna.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów CENTRUM B miasta Dąbrowy Górniczej" zatwierdzonym Uchwałą nr L/883/2001 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 19 grudnia 2001 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z 5 lutego 2002 r., poz. 218, nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. planu:

UPc - teren usług publicznych i komercyjnych.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Budynek chroniony jest zapisami planu i znajduje się w „Gminnej Ewidencji Zabytów Miasta Dąbrowa Górnicza” a nieruchomość znajduje się na obszarze objętym „Programem Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja -2016)”.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomość, nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.

Nieruchomość można obejrzeć w dniu  08.11.2017 r.  od godź.: 1000  do godź. 1400. Pytania dotyczące oględzin nieruchomości proszę kierować do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, ul. Tysiąclecia 20, pokój nr 30, tel. 32/260 86 46  lub 32/260 86 40.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty   w a d i u m    w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049  w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin, w terminie  do dnia  15.11.2017 r.   /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia, tj. niestawienia się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu czy braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie i terminie w nim ujętym (za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Przed otwarciem przetargu:

1.Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:

a. zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

b. dokonał oględzin budynku będącego przedmiotem przetargu i jest mu znany stan prawny i faktyczny przedmiotowej nieruchomości, i z tego tytułu nie wnosi zastrzeżeń, i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego,

c. zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu.

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

d. co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego,

e. określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

2.Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

3.Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość