Straż Miejska

Do zadań Straży, poza określonymi ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych i spółdzielczych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,

2) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne,

3) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego z zastosowaniem technicznych środków ochrony (monitoring włamaniowy i wizyjny) i prywatnego,

4) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych,

5) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,

6) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania  i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,

7) egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu,

8) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów w mieście,

9) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego,

10) podejmowanie, działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód również poprzez tworzenie czasowego posterunku wodnego na akwenie Pogoria III,

11) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych,

12) kontrolowanie za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej w zakresie określonym w przepisach prawo o ruchu drogowym,

13) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk i w handlu okrężnym,

14) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozów taksówkami,

15) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.