Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Formy pomocy:
1.Świadczenia o charakterze obowiązkowym: zapewnienie schronienia, gorącego posiłku, odzieży i obuwia stosownego do pory roku;
2. Świadczenia obligatoryjne: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku, zasiłek i świadczenia  pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały (wypłacane są pod warunkiem spełniania wymogów ustawowych);
3. Świadczenia przyznawane uznaniowo przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb ustalonych podczas wywiadu środowiskowego oraz możliwości finansowych MOPS: dofinansowanie do zakupu żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, okularów, opału oraz innych wymienionych w "Zasadach przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej obowiązujące od 01.01.2008r." świadczeń, dostępnych w Dziale Pomocy Środowiskowej;
4. Świadczenia usługowe: usługi opiekuńcze i medyczne w mieszkaniach osób starszych i niepełnosprawnych, świadczenia oferowane w dziennych domach pomocy społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, w postaci zapewnienia schronienia w mieszkaniach chronionych, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i Noclegowni.
5. Pobyt w mieszkaniu chronionym - pobyt w nich przyznaje się osobom usamodzielnianym opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy a pochodzących z terenu gminy Dąbrowa Górnicza lub pragnących osiedlić się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Obowiązki osób korzystających z pomocy społecznej
Świadczenia udzielane są warunkowo. Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej oraz wykorzystania swoich możliwości i uprawnień.
Brak współdziałania może stanowić przesłankę do odmowy przyznania lub wstrzymania wypłaty świadczeń z pomocy społecznej. Na przykład nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną czy brak podejmowania leczenia przez osoby uzależnione.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.