Zespół Szkół Specjalnych nr 6

W ramach zajęć specjalistycznych – rewalidacji indywidualnej odbywają się następujące rodzaje zajęć:

-         dydaktyczno – wyrównawcze,

-         korekcyjno – kompensacyjne,

-         logopedia,

-         gimnastyka korekcyjna.

W ramach pracy świetlicy szkolnej działają koła zainteresowań:

-         plastyczno – muzyczne,

-         sprawnych rąk.

W soboty odbywają się zajęcia Szkolnych Klubów Sportowych.

 

Jednostka wyposażona jest w sprzęt, urządzenia, pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania placówki oświatowej.

Placówka posiada pracownię komputerową z 9 stanowiskami i stałym łączem do Internetu.

Przyjmowanie uczniów do SP Nr 9:

Uczniowie przyjmowani są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego wystawionego przez Prezydenta Miasta. O potrzebie kształcenia specjalnego orzeka Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.