Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej - Kuźniczka Nowa

Celami i zadaniami OSP są:

1)prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3)informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi,

4)upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej
i sportu oraz prowadzenia działalności
kulturalnej i oświatowej,

5)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

6)działania na rzecz ochrony środowiska,

7)wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie swojego działania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.