Ogłoszenie Nr BOP.526.3.1.2014
Czwartek, 20/02/2014
Administrator
 
 
 
 

Ogłoszenie nr BOP.526.3.29.2013 o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy taksówką lub kierowcy przez niego zatrudnionego - Konsultacje zakończone.

 

 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  29.01.2014r.
Termin zakończenia konsultacji:  07.02.2014r.

 

 

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
 w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

 

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
pok.3 parter
tel. 295-69-01  
e-mail: ajureczek@dabrowa-gornicza.pl

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Anna Jureczek - inspektor
pok.3 parter
tel. 295-69-01  
e-mail: ajureczek@dabrowa-gornicza.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2014r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 
 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010r.

  • Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
    i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pobierz:

 

 

 

 

 

Arkadiusz Grządziel
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość