Ogłoszenie Nr BOP.526.3.2.2014
Czwartek, 06/03/2014
Administrator
 
 
 
 

Uwaga, otwiera nowe okno.Ogłoszenie nr BOP.526.3.2.2014 o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2014 roku - Konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  06.02.2014r.
Termin zakończenia konsultacji:  17.02.2014r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.bip.dabrowa-gornicza.pl
w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Promocji, Kultury i Sportu, III piętro,
 pok. 301, tel. 32 295 68 95, e-mail:
wierzbicka@dabrowa-gornicza.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Paulina Wierzbicka, podinspektor, III piętro,
 pok. 301, tel. 32 295 68 95, e-mail:
wierzbicka@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 17.02.2014r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 
 

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010r.
  • Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz:

 

 

Damian Rutkowski
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość