Ogłoszenie Nr BOP.526.3.5.2014
Środa, 12/03/2014
Administrator
 
 
 
 

Ogłoszenie nr BOP.526.3.5.2014 o rozpoczęciu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowy Górniczej w sprawie: Zmian do Uchwały Nr II/32/98 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Norwida - Konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  18.02.2014r.
Termin zakończenia konsultacji:  27.02.2014r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.bip.dabrowa-gornicza.pl
w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
pokój 225 II piętro,  tel. 32 295 67 65
zdrowie@dabrowa-gornicza.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Jolanta Chybicka, inspektor, pokój 225, II piętro,
tel. 32 295 68 92  
zdrowie@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2014r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 
 

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010r.
  • Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Pobierz:

 

Joanna Mizera
Naczelnik Wydziału
Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość