grafikaborder
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Czwartek, 19/03/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Co robić w sytuacji zagrożenia?

 

Niebezpieczeństwo jest nam na ogół znane z przekazów telewizyjnych, relacji radiowych i prasowych - nie towarzyszy nam na co dzień. Pojawia się nagle - zaskakując swą grozą.

W tych dramatycznych chwilach dopiero wówczas uświadamiamy sobie, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej. Wtedy zdajemy sobie sprawę, że czegoś nam brakuje lub czegoś nie wiemy.

Zapoznanie się z załączonymi obok publikacjami pozwoli nam lepiej radzić sobie w sytuacji zagrożenia, gdyby takie kiedyś wystąpiły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do podstawowych zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej należy koordynowanie przygotowań i realizacja zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego, stanu klęski żywiołowej, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, powszechnego obowiązku obrony w oparciu o akty prawne, a w szczególności:

 • Pełnienie całodobowego dyżuru w ramach Całodobowej Służby Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • Opracowywanie, aktualizacja  procedur stanowiskowych dla Całodobowej Służby Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • Opracowywanie, aktualizacja  i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;
 • Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 • Organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta;
 • Przygotowanie i organizowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz ich usunięcia;
 • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, obrony cywilnej, formacji obrony cywilnej;
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 • Prowadzenie i aktualizacja Bazy Szefa Obrony Cywilnej;
 • Współpraca z jednostkami ochotniczej straży pożarnej;
 • Współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludzi i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
 • Wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej, przeciwpowodziowego oraz zarządzania kryzysowego;
 • Koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze działające na terenie miasta;
 • Nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz zarządzania kryzysowego;
 • Wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa i sytemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 • Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 • Przygotowanie i organizowanie działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub stanu wojennego;
 • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów, ćwiczeń i innych programów edukacyjnych o zarządzaniu kryzysowym, obronie cywilnej, obronności i bezpieczeństwie powszechnym.
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Inne strony w dziale